Resumédatabasen

 • 17.6.1. Om en kommunes ændringsforslag til budgetforslag 2018 om at udelade fire anlægsprojekter af budgetforslaget for 2018 med henblik på en senere bevilling

  04-12-2017
  6. Budget, regnskab og revision Budget m.v. Bevilling Bevilling - overførsel Forslag - til budget Tillægsbevilling

  Økonomi- og Indenrigsministeriet tilkendegav over for en kommune, at det efter ministeriets opfattelse ikke ville være i overensstemmelse med kravet o

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/2017/1761-om-en-kommunes-aendringsforslag-til-budgetforslag-2018-om-at-udelade-fire-anlaegsprojekter-af-budgetforslaget-for-2018-med-henblik-paa-en-senere-bevilling/
 • 94.6.1. EF's tjenesteydelsesdirektiv på revisionsaftaler

  18-11-1994
  6. Budget, regnskab og revision Revision - tidsbegrænsning Revision - tilsynet

  Konkurrencerådet, Erhvervsministeriet, har over for Indenrigsministeriet oplyst, at der ikke foreligger oplysninger om fortolkningen af EF-direk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1994/9461-efs-tjenesteydelsesdirektiv-paa-revisionsaftaler/
 • 92.6.1. Om vedtagelse af hensigtserklæring om besparelser i forbindelse med den afsluttende budgetbehandling

  21-07-1992
  6. Budget, regnskab og revision Budget m.v. - afstemning om ændringsforslag Budget m.v. - besparelser Dagsorden m.v. - afvisning af forslag Forslag - afvisning fra dagsorden Forslag - til budget Forslag - ændringsforslag Ændringsforslag

  Udtalt, at budgettet har en finansiel funktion, idet det udover at indeholde en oversigt over kommunens udgifter også angiver, hvordan de samled

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9261-om-vedtagelse-af-hensigtserklaering-om-besparelser-i-forbindelse-med-den-afsluttende-budgetbehandling/
 • 91.6.1. Den kommunale revisions uafhængighed

  22-06-1991
  6. Budget, regnskab og revision Tilsynsmyndigheden - kommunal revision

  Udtalt, at det følger af almindelige retsgrundsætninger, at den kommunale revision må være uafhængig af kommunen for at

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1991/9161-den-kommunale-revisions-uafhaengighed/
 • 90.6.1. Overførsel af beløb mellem budgetår

  21-11-1990
  6. Budget, regnskab og revision Bevilling - overførsel Tillægsbevilling

  Udtalt, at der ikke er hjemmel til at foretage overførsel af bevillinger mellem budgetår

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1990/9061-overfoersel-af-beloeb-mellem-budgetaar/
 • 89.6.1. Henvisning af ændringsforslag til budgetbemærkninger til behandling efter budgetvedtagelsen

  05-04-1989
  6. Budget, regnskab og revision Afstemning - årsbudget Budget m.v. - afstemning om ændringsforslag Ændringsforslag

  Udtalt, at i henhold til lov om kommunernes styrelse § 38, stk. 2, 1. pkt., skal der ved 2

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8961-henvisning-af-aendringsforslag-til-budgetbemaerkninger-til-behandling-efter-budgetvedtagelsen/
 • 86.6.2. Kommuners anbringelse af likvide midler i investeringsforeninger

  06-08-1986
  6. Budget, regnskab og revision Værdipapirer - anbringelse i

  Udtalt, at der ikke ses at være noget til hinder for, at kommuners likvide midler anbringes i udbyttegivende investeringsbeviser udstedt af inve

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8662-kommuners-anbringelse-af-likvide-midler-i-investeringsforeninger/
 • 86.6.1. Delegation af kompetencen til at træffe afgørelser vedrørende afskrivning af uerholdelige B-skatterestancer

  11-07-1986
  6. Budget, regnskab og revision Afskrivning - delegation Delegation - afskrivning

  Udtalt, at det hverken i styrelseslovgivningen eller de af statsskattedirektoratet udarbejdede regler om afskrivning af uerholdelige skatterestancer f

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1986/8661-delegation-af-kompetencen-til-at-traeffe-afgoerelser-vedroerende-afskrivning-af-uerholdelige-bskatterestancer/
 • 85.6.1. Delegation af afskrivning af uerholdelige tilbagebetalingspligtige boligsikringsbeløb

  06-12-1985
  6. Budget, regnskab og revision Afskrivning - delegation Delegation - afskrivning

  Udtalt af boligstyrelsen, at der ikke inden for boligministeriets ressort er taget stilling til, om en kommunalbestyrelse kan delegere kompetencen vid

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1985/8561-delegation-af-afskrivning-af-uerholdelige-tilbagebetalingspligtige-boligsikringsbeloeb/
 • 84.6.3. Skolekommissionens udtalelse over budgetforslaget

  26-07-1984
  6. Budget, regnskab og revision Budget m.v. - høring, skolekommission Kommissioner - skole-, høring, budget

  Udtalt, at undervisningsministeriet er enigt med Indenrigsministeriet i, at den i medfør af skolestyrelseslovens § 22, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1984/8463-skolekommissionens-udtalelse-over-budgetforslaget/
Søg i arkivet