1995

 • 95.8.7. Om udtræden af udvalg m.v. i forbindelser med fortabelse af valgbarhed

  19-12-1995
  8. Andre udtalelser og afgørelser Kommunalbestyrelsen - udtræden Udvalg - udtræden Udvalg - valgbarhed

  Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem, der i funktionsperioden mister sin valgbarhed og udtræder af kommunalbestyrelsen, ophører med at

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9587-om-udtraeden-af-udvalg-mv-i-forbindelser-med-fortabelse-af-valgbarhed/
 • 95.3.7. Om kommunalt tilskud til pjece udgivet af en baptistkirke

  15-12-1995
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - religiøst formål

  Generelt udtalt, at hverken grundlovens § 4 eller § 68 udelukker kommuner fra at yde støtte til religiøse formål

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9537-om-kommunalt-tilskud-til-pjece-udgivet-af-en-baptistkirke/
 • 95.3.6. Om kommunalt tilskud til et privat pædagogseminariums anlægsudgifter

  08-12-1995
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - holdningsprægede aktiviteter Kommunalfuldmagten - uddannelsesinstitutioner

  Generelt udtalt, at kommuner efter de kommunalretlige grundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kun kan yde tilskud til private uddannelse

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9536-om-kommunalt-tilskud-til-et-privat-paedagogseminariums-anlaegsudgifter/
 • 95.5.1. Om vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer i kommunale fællesskaber m.v.

  08-12-1995
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Kommunale fællesskaber - vederlæggelse Tilsynsmyndigheden - kommunale fællesskaber

  Udtalt, at tilsynsmyndighedens godkendelse af vedtægter m.v. efter § 60, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9551-om-vederlaeggelse-af-bestyrelsesmedlemmer-i-kommunale-faellesskaber-mv/
 • 95.3.5. Vedrørende en amtskommunes salg af asfalt og udførelse af asfaltarbejder for andre kommuner, amtskommuner og private

  29-11-1995
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - overkapacitet Kommunalfuldmagten - ydelse til anden kommune

  Udtalt, at der ved ændring af lov om offentlige veje, lov nr. 381 af 18

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9535-vedroerende-en-amtskommunes-salg-af-asfalt-og-udfoerelse-af-asfaltarbejder-for-andre-kommuner-amtskommuner-og-private/
 • 95.8.6. Om hvorvidt en aftale om lokalløn er omfattet af forvaltningslovens begrundelsespligt

  17-10-1995
  8. Andre udtalelser og afgørelser Ansatte - fagforening Ansatte - lokalløn

  Udtalt, at det forhold, at afgørelsen af, hvordan lokallønsmidler skulle fordeles blandt en kommunes ansatte, skete på grundlag af

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9586-om-hvorvidt-en-aftale-om-lokalloen-er-omfattet-af-forvaltningslovens-begrundelsespligt/
 • 95.8.5. Om brug af anvisningsretten til almennyttige boliger med henblik på boligplacering af bosniske krigsflygtninge

  13-10-1995
  8. Andre udtalelser og afgørelser Almennyttige boliger - anvisningsret

  I anledning af en anmodning fra Dansk Flygtningehjælp til en kommune om at bistå med tilvejebringelsen af boliger til 300 af de flygtninge

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9585-om-brug-af-anvisningsretten-til-almennyttige-boliger-med-henblik-paa-boligplacering-af-bosniske-krigsflygtninge/
 • 95.8.4. Om fortabelse af valgbarhed på grund af opgivelse af bopæl

  19-09-1995
  8. Andre udtalelser og afgørelser Kommunalbestyrelsen - udtræden Medlem - udtræden Medlem - valgbarhed Udtræden Valgbarhed - bopælskrav

  Udtalt, at varetagelsen af hvervet som byrådsmedlem er betinget af fast bopæl i kommunen

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9584-om-fortabelse-af-valgbarhed-paa-grund-af-opgivelse-af-bopael/
 • 95.8.3. Krav om nyt offentligt udbud ved salg af fast ejendom

  08-09-1995
  8. Andre udtalelser og afgørelser Offentligt udbud

  Udtalt, at en amtskommune, som havde udbudt nogle ejendomme til salg og derefter ført forhandlinger med en tilbudsgiver, ikke efter udlø

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9583-krav-om-nyt-offentligt-udbud-ved-salg-af-fast-ejendom/
 • 95.1.5. Om indkaldelse af stedfortræder for et medlem, der varetager andet offentligt hverv

  21-08-1995
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Kommunalbestyrelsen - stedfortræderindkaldelse Partshøring Stedfortræder - indkaldelse af

  Udtalt, at kommunalbestyrelsen kun kan træffe beslutning om indkaldelse af stedfortræder i henhold til styrelseslovens § 15, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1995/9515-om-indkaldelse-af-stedfortraeder-for-et-medlem-der-varetager-andet-offentligt-hverv/
Søg i arkivet