1992

 • 92.3.7. Vedrørende kommuners mulighed for at finansiere forbrugeres udgifter i forbindelse med overgang til fjernvarme samt forbrugeres udgifter til energibesparende foranstaltninger

  17-12-1992
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Accessorisk virksomhed Energibesparende foranstaltninger Kommunalfuldmagten - accessorisk virksomhed Kommunalfuldmagten - energibesparende foranstaltninger Kommunalfuldmagten - tilslutning- og instal.udg., finansieringsord Lån - finansieringsordning Tilslutnings- og installationsudgifter - finansiering for

  Udtalt, at kommuner i medfør af de almindelige offentligretlige retsgrundsætninger om kommunernes opgavevaretagelse kan engagere sig i ko

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9237-vedroerende-kommuners-mulighed-for-at-finansiere-forbrugeres-udgifter-i-forbindelse-med-overgang-til-fjernvarme-samt-forbrugeres-udgifter-til-energibesparende-foranstaltninger/
 • 92.3.6. Vedrørende samdriftsaftaler mellem kommuner og Post- og Telegrafvæsenet

  04-12-1992
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - postforretninger

  Udtalt generelt, at kommuner som udgangspunkt ikke kan indgå samarbejdsaftaler med Post- og Telegrafvæsenet om kommunal medvirken til udf&

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9236-vedroerende-samdriftsaftaler-mellem-kommuner-og-post-og-telegrafvaesenet/
 • 92.1.4. Om tavshedspligt med hensyn til udvalgets forhandlinger og dagsordens- eller sagsmateriale

  17-11-1992
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Udvalg - dagsorden og protokol

  Udtalt, at den kommunale styrelseslov ikke anerkender begrebet lukket møde for kommunalbestyrelsen, men alene en adgang til at behandle enkel

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9214-om-tavshedspligt-med-hensyn-til-udvalgets-forhandlinger-og-dagsordens-eller-sagsmateriale/
 • 92.3.4. Om et kommunalt brandvæsens reparationsvirksomhed m.v. for andre offentlige myndigheder og private

  17-11-1992
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - brandvæsen Kommunalfuldmagten - salg Kommunalfuldmagten - ydelse til anden kommune

  Udtalt generelt, at der hverken i brandloven eller anden lovgivning er hjemmel til, at kommuner sælger radioprodukter til eller udfører r

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9234-om-et-kommunalt-brandvaesens-reparationsvirksomhed-mv-for-andre-offentlige-myndigheder-og-private/
 • 92.3.5. Om kommunal patientbefordring for et privat selskab

  17-11-1992
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - accessorisk virksomhed Kommunalfuldmagten - patientbefordring Salg - accessorisk virksomhed

  Udtalt på baggrund af en udtalelse fra Sundhedsministeriet, at der ikke i Sundhedsministeriets lovgivning er hjemmel til, at kommuner påta

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9235-om-kommunal-patientbefordring-for-et-privat-selskab/
 • 92.2.1. Spørgsmål om inhabilitet for formand og øvrige medlemmer af bestyrelsen for et aktieselskab ved kommunalbestyrelses behandling af visse sager vedrørende selskabet

  12-11-1992
  2.a. Speciel inhabilitet Inhabilitet, speciel - juridisk person Inhabilitet, speciel - kommunal repræsentant

  Udtalt, at selvom udfaldet af en sag om afholdelse af vejledende folkeafstemning om salg af en kommunes aktier i et forsyningsselskab ikke i sig selv

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9221-spoergsmaal-om-inhabilitet-for-formand-og-oevrige-medlemmer-af-bestyrelsen-for-et-aktieselskab-ved-kommunalbestyrelses-behandling-af-visse-sager-vedroerende-selskabet/
 • 92.8.6. Omfanget af det kommunale tilsyn

  12-11-1992
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn Tilsynsmyndigheden - privatretlige tvister

  Udtalt, at i tilfælde, hvor der i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling af en sag har foreligget urigtige eller vildledende oplysninge

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9286-omfanget-af-det-kommunale-tilsyn/
 • 92.8.5. Om adgangen for kommuner til at investere i obligationer, som udgør ansvarlig kapital i en bank

  05-11-1992
  8. Andre udtalelser og afgørelser Værdipapirer - anbringelse i

  Udtalt, at i henhold til den kommunale styrelseslov § 44 skal midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, inds

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9285-om-adgangen-for-kommuner-til-at-investere-i-obligationer-som-udgoer-ansvarlig-kapital-i-en-bank/
 • 92.5.4. Om diæter til medlemmer af et fælles rådgivende organ for kommunens skolevæsen

  04-11-1992
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Ansatte - diæter Diæter - bindende indstilling

  Udtalt efter drøftelse med Undervisningsministeriet, at der ikke i folkeskoleloven er hjemmel til at udbetale diæter til medlemmer af et

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9254-om-diaeter-til-medlemmer-af-et-faelles-raadgivende-organ-for-kommunens-skolevaesen/
 • 92.8.4. Spørgsmål om, hvorvidt en kommunalt ansats videregivelse af fortrolige oplysninger var berettiget i medfør af forvaltningslovens § 28

  01-10-1992
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - tavshedspligtskrænkelser udtalelse om

  Indledningsvis fastslået, at de kommunale tilsynsmyndigheder kan udtale sig vejledende om, hvorvidt de kommunale myndigheder, kommunalbestyrelse

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1992/9284-spoergsmaal-om-hvorvidt-en-kommunalt-ansats-videregivelse-af-fortrolige-oplysninger-var-berettiget-i-medfoer-af-forvaltningslovens-28/
Søg i arkivet