1989

 • 89.4.2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem amtskommuner anset for ufornøden

  28-11-1989
  4. Kommunale fællesskaber Kommunale fællesskaber - vedtægter Tilsynsmyndigheden - kommunale fællesskaber

  Udtalt, at de forpligtelser, som 5 amtskommuner påtog sig ved en aftale om fælles anskaffelse og drift af en mobil nyrestensknuser, ikke e

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8942-godkendelse-af-samarbejdsaftale-mellem-amtskommuner-anset-for-ufornoeden/
 • 89.3.2. Kommunal støtte til bevarelse af regnskoven

  26-10-1989
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - humanitære hjælpeaktioner Kommunalfuldmagten - udenrigspolitisk anliggende

  Udtalt, at en kommunalbestyrelse som udgangspunkt alene kan varetage opgaver inden for den pågældende kommunes grænser

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8932-kommunal-stoette-til-bevarelse-af-regnskoven/
 • 89.3.3. Ejendomsdispositioner

  13-09-1989
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - salg

  Udtalt, at en kommunal ejendom som udgangspunkt skal sælges til markedspris, d.v.s

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8933-ejendomsdispositioner/
 • 89.4.1. Tilsynsmyndighedens godkendelse af kommunale fællesskabers engagement i selskaber

  06-07-1989
  4. Kommunale fællesskaber

  Udtalt, at en bestemmelse i et kommunalt fællesskabs vedtægter om, at fællesskabet alene eller i samarbejde med andre virksomheder o

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8941-tilsynsmyndighedens-godkendelse-af-kommunale-faellesskabers-engagement-i-selskaber/
 • 89.8.6. Aktindsigt i oplysninger i en intern redegørelse

  05-07-1989
  8. Andre udtalelser og afgørelser Aktindsigt - internt materiale Ankeinstans

  Udtalt, at efter § 16, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8986-aktindsigt-i-oplysninger-i-en-intern-redegoerelse/
 • 89.5.1. Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste ved omdannelse af virksomhed til anpartsselskab

  04-07-1989
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Tabt arbejdsfortjeneste - erstatning i stedet for vederlag Vederlag - i stedet for erstatning

  Udtalt, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til at fravige bestemmelsen i § 16, stk

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8951-erstatning-for-tabt-arbejdsfortjeneste-ved-omdannelse-af-virksomhed-til-anpartsselskab/
 • 89.8.5. Aktindsigt i oplysninger i en disciplinærsag

  04-07-1989
  8. Andre udtalelser og afgørelser Afskedigelse - aktindsigt Afskedigelse - offentlighed Aktindsigt - privatlivets forhold Offentlighed - disciplinærsag

  Udtalt, at sager om disciplinær forfølgning er omfattet af adgangen til aktindsigt efter offentlighedsloves almindelige regler

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8985-aktindsigt-i-oplysninger-i-en-disciplinaersag/
 • 89.1.2. Fremsættelse af nye selvstændige forslag under behandlingen af et dagsordenspunkt

  13-06-1989
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Forslag - ændringsforslag Ændringsforslag

  Udtalt, at et forslag, som ikke var optaget som et selvstændigt punkt på dagsorden, men blev fremsat under mødet og betegnedes som

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8912-fremsaettelse-af-nye-selvstaendige-forslag-under-behandlingen-af-et-dagsordenspunkt/
 • 89.8.4. Tilsynsmyndighedens anvendelse af sanktioner efter styrelseslovens § 61, når en ankeinstans har truffet afgørelse om, at en part har ret til en kommunal ydelse

  29-05-1989
  8. Andre udtalelser og afgørelser Tilsynsmyndigheden - ankemyndigheds afgørelse Tilsynsmyndigheden - legalitetstilsyn

  Udtalt, at når en ankeinstans, der er rette myndighed, har truffet en utvetydig afgørelse, hvorefter der er tillagt en borger (en forenin

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8984-tilsynsmyndighedens-anvendelse-af-sanktioner-efter-styrelseslovens-61-naar-en-ankeinstans-har-truffet-afgoerelse-om-at-en-part-har-ret-til-en-kommunal-ydelse/
 • 89.3.1. Fastsættelse af differentierede takster inden for den kollektive trafik

  03-05-1989
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - takstfastsættelse Takstfastsættelse

  Udtalt, at det er en kommunalretlig grundsætning, at kommunale midler kun må anvendes til forsørgelse af enkeltpersoner, såfr

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1989/8931-fastsaettelse-af-differentierede-takster-inden-for-den-kollektive-trafik/
Søg i arkivet