1982

 • 82.1.16. Efterretningssager m.m.

  23-12-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Beslutningsprotokol - efterretningssag Dagsorden m.v. - efterretningssager Efterretning - sager til Kommunalbestyrelsen - efterretningssager Sager - til efterretning

  Udtalt, at sager, der forelægges til orientering, til efterretning eller som meddelelser fra formanden eller lignende på et eventuelt dags

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82116-efterretningssager-mm/
 • 82.1.15. Central poståbning

  21-12-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Ansatte - poståbning, central Poståbning - central

  Udtalt, at det som led i etableringen af en central poståbning i en kommune ikke er udelukket at fastsætte regler, hvorefter al post, som

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82115-central-postaabning/
 • 82.5.2. Diæter, fast vederlag samt vederlag til udvalgsformænd

  15-12-1982
  5. Vederlag, godtgørelse mv. Vederlag - udvalgsformand

  Reglen om fast vederlag i § 1, stk. 2, i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 237 af 1

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/8252-diaeter-fast-vederlag-samt-vederlag-til-udvalgsformaend/
 • 82.1.14. Et medlems adgang til at få ordet til dagsordenen

  07-12-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Dagsorden m.v. - ordet til Kommunalt anliggende Medlem - ordet til dagsorden

  Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem ikke har ret til at få ordet til et dagsordensforslag, som ikke er et kommunalt anliggende

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82114-et-medlems-adgang-til-at-faa-ordet-til-dagsordenen/
 • 82.1.13. Afvisning af et forslag fra dagsordenen

  01-12-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Afstemning - om behandling af sager Dagsorden m.v. - afvisning af forslag Forslag - afvisning fra dagsorden Kommunalt anliggende

  Udtalt, at en borgmester ikke kan afslå at optage et af et kommunalbestyrelsesmedlem rettidigt indsendt forslag på udkastet til dagsorden,

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82113-afvisning-af-et-forslag-fra-dagsordenen/
 • 82.1.12. Udvalgsmedlemmers adgang til at udføre sagsbehandling i forvaltningen

  24-11-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Udvalg - medlems sagsbehandling

  Udtalt, at det i en nødretslignende situation vil være tilladeligt, at medlemmerne af det sociale udvalg udfører forberedende og u

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82112-udvalgsmedlemmers-adgang-til-at-udfoere-sagsbehandling-i-forvaltningen/
 • 82.1.11. Kommunalbestyrelsesmedlemmers adgang til at aflægge besøg på kommunale institutioner

  16-11-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Besøg - medlems, kommunale institutioner Medlem - besøg Tilsyn - medlemsbesøg, kommunale institutioner

  Udtalt, at et kommunalbestyrelsesmedlem som led i en kommunalbestyrelses pligt til at føre tilsyn med kommunens institutioner har ret til at af

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82111-kommunalbestyrelsesmedlemmers-adgang-til-at-aflaegge-besoeg-paa-kommunale-institutioner/
 • 82.2.1. Overlæges deltagelse i behandlingen af en sag om amtskommunens sygehusplanlægning, herunder specielt om et bestemt sygehusbyggeri

  27-10-1982
  2.a. Speciel inhabilitet Ansatte - inhabilitet, speciel Inhabilitet, speciel - ansatte Inhabilitet, speciel - planlægning Planlægning - inhabilitet

  Udtalt, at et amtsrådsmedlem, der var overlæge ved en afdeling på Århus Kommunehospital, ikke var inhabilt i en sag om amtskom

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/8221-overlaeges-deltagelse-i-behandlingen-af-en-sag-om-amtskommunens-sygehusplanlaegning-herunder-specielt-om-et-bestemt-sygehusbyggeri/
 • 82.3.5. Lovligheden af licitationskrav om beskæftigelse af EFG-elever og/eller lærlinge

  27-08-1982
  3. De kommunale opgaver (kommunalfuldmagten) Kommunalfuldmagten - licitation

  Udtalt, at der efter indenrigsministeriets opfattelse ikke vil være noget til hinder for, at der i forbindelse med licitation over bygge- og anl

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/8235-lovligheden-af-licitationskrav-om-beskaeftigelse-af-efgelever-ogeller-laerlinge/
 • 82.1.10. Fremgangsmåden i forbindelse med ændring af udvalgsstrukturen i en kommunalbestyrelses valgperiode

  13-08-1982
  1. Kommunalbestyrelsen og dens udvalg Udvalg - sagsmateriale, ikke-medlemmer

  Udtalt, at der, hvis der i en kommunalbestyrelses valgperiode ved vedtægtsændring oprettes eller nedlægges stående udvalg, ske

  https://resumedatabase.oim.dk/resumedatabasen/1982/82110-fremgangsmaaden-i-forbindelse-med-aendring-af-udvalgsstrukturen-i-en-kommunalbestyrelses-valgperiode/
Søg i arkivet