Stikord

15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

02.1.1. Om fortolkning af kommunalbestyrelsens bevillingskompetence efter den kommunale styrelseslovs § 40

05.1.1. Om fortolkning af kommunalbestyrelsens bevillingskompetence efter den kommunale styrelseslovs § 40

04.1.1. Om muligheden for borgmesterskifte i løbet af en valgperiode

17.1.3. Svar på SOU alm. del spørgsmål 94 om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

14.8.2. Attestation af elever og udbetaling af statsligt tilskud til en friskole i kommunen

03.3.2. Om kommuners adgang til at betale for udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje

03.4.2. Om kommunale fællesskaber og kompetencen til at træffe beslutninger i kommunale anliggender

02.1.1. Om fortolkning af kommunalbestyrelsens bevillingskompetence efter den kommunale styrelseslovs § 40

01.8.3. Om en beslutning om ændring af tjenesteforhold var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og der derfor var pligt til at partshøre vedkommende samt give begrundelse efter reglerne i forvaltningsloven

05.1.1. Om fortolkning af kommunalbestyrelsens bevillingskompetence efter den kommunale styrelseslovs § 40

03.1.2. Om kommunalbestyrelsens mulighed for at beslutte at udsætte behandlingen af en sag, der er optaget på dagsordenen, til et senere kommunalbestyrelsesmøde og om initiativret

17.1.3. Svar på SOU alm. del spørgsmål 94 om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

18.1.2. Om stemmeflertal i kommunalbestyrelse og udvalg

08.4.1. Om et kommunalt fællesskabs studietur med ledsagere

03.4.1. Om der er grundlag for at anvende den kommunale styrelseslovs § 32 analogt i forbindelse med kommunens underskrift af vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber

03.4.2. Om kommunale fællesskaber og kompetencen til at træffe beslutninger i kommunale anliggender

03.4.3. Om hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelseslovs § 60

13.4.1. Om de deltagende kommunalbestyrelsers godkendelse af vedtægterne for et kommunalt fællesskab dannet efter fusion af to kommunale fællesskaber og om de deltagende kommunalbestyrelsers godkendelse af visse beslutninger, som ifølge det fusionerede fællesskabs vedtægter kunne vedtages af repræsentantskabet

13.4.3. Vejledende udtalelse om offentlighed i trafikselskabers repræsentantskaber og bestyrelser

11.4.2. Om kommunale fællesskabers regnskabsaflæggelse

08.4.2. Om den kommunale tilsynsmyndigheds mulighed for at ændre en afgørelse om godkendelse af vedtægterne for et kommunalt fællesskab og fastsætte ændrede vedtægtsbestemmelser i forbindelse med kommuners udtræden af fællesskabet

03.4.1. Om der er grundlag for at anvende den kommunale styrelseslovs § 32 analogt i forbindelse med kommunens underskrift af vedtægtsændringer for kommunale fællesskaber

02.8.10. Om forståelsen af den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3

01.4.1. Om de deltagende kommunalbestyrelsers krav på rimelig indflydelse i et kommunalt fællesskab

00.4.2. Om lovligheden af en bestemmelse i et kommunalt fællesskabs vedtægter, hvorefter fremtidige investeringer kan finansieres via henlæggelser, og hvorefter henlæggelsesbeløbet indgår som en udgift i det årlige driftsregnskab

96.4.1. Om, hvorvidt deltagelse i et interessentskab kræver godkendelse efter styrelseslovens § 60

89.4.2. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem amtskommuner anset for ufornøden

84.4.1. Tilsynsmyndighedens kompetence til at afgøre fortolkningsspørgsmål og tvister i kommunale fællesskaber

14.4.2. Om kommunale fællesskabers indplacering i regnskabsklasser efter årsregnskabsloven

03.3.1. Om lovligheden af en kommunes engagement i opførelsen af et uddannelseshus med henblik på udlejning til en række uddannelsesinstitutioner for videregående uddannelser

03.3.2. Om kommuners adgang til at betale for udgifterne til driften af belysningen på private fællesveje

03.3.3. Om en kommunes deltagelse i en fond, der havde til formål at opføre og drive et idrætsanlæg

16.8.1. Om en kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold

11.3.1. Vedrørende kommuners adgang til at tegne ulykkesforsikringer for børn og unge i dagtilbud og folkeskoler

04.3.2. Om kommunalbestyrelsen kan stille økonomisk garanti til etablering af bredbåndsnet som forsyningsvirksomhed

02.3.5. Om en amtskommunes (eller København og Frederiksberg Kommuners) adgang til at indkøbe hoftebeskyttere og tilbyde disse gratis til visse grupper af plejehjemsbeboere

01.3.3. Om en kommunes adgang til at opkøbe fast ejendom med henblik på videresalg

99.3.1. Om et fælleskommunalt trafikselskabs adgang til at yde befordringsrabat til pensionister, herunder at gøre rabatten betinget af køb af et årskort

99.3.5. Om amtskommuners adgang til inden for rammerne af den såkaldte kommunalfuldmagt at tegne kollektive forsikringer for gymnasieelever

97.3.1. Om en kommunes mulighed for at yde tilskud til ældre personer til de pågældendes køb af tilskudsberettigede hjemmeserviceydelser som et merkøb/tilkøb til den visiterede hjemmehjælp

97.3.3. Om en kommunes adgang til at erhverve jord med henblik på grundvandsbeskyttelse

13.3.2. Vedrørende Aarhus Kommunes mulighed for at varetage Fair Trade-hensyn

13.3.5. Udtalelse om kommuners mulighed for at afholde udgifterne til istandsættelse og vedligeholdelse af private fællesveje

16.3.1 Om kommuners adgang til at tegne kollektive ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige

16.3.2. Om kommunal og regional støtte til Eurovision Song Contest 2014 (ESC 2014)

14.3.4. Udtalelse om en kommunes opsætning og finansiering af sikkerhedshegn ved stadion

03.8.2. Om en kommunes pligt til at rette henvendelse til tilbudsgiver ved uklarhed om rækkevidden af et forbehold/vilkår ved udbud af fast ejendom og om kommunens ret til at lægge vægt på, at et tilbud er vedlagt dokumentation for, at tilbudsgiver økonomisk er i stand til at opfylde købsaftalen (udbudsbekendtgørelsens § 6, stk. 2)

02.3.3. Om lovligheden af en kommunes køb af et areal med henblik på at bortforpagte og efterfølgende videresælge arealet til en statslig institution

01.3.4. Om en kommunes adgang til at sælge en kommunal ejendom til næsthøjeste bud

00.3.1. Om et kommunalt fællesskabs adgang til at afhænde overkapacitet

99.3.3. Om muligheden for at etablere et samarbejde mellem en amtskommune og én eller flere kommuner i amtet om indkøb af hjælpemidler

99.3.7. Om en amtskommunes adgang til at overdrage henholdsvis forbindsstoffer, testmaterialer og kontorartikler m.v. til alment praktiserende læger

96.3.4. Om kommunal servicering af brandslukningsudstyr over for privat virksomhed

96.3.5. Om offentligt udbud ved salg af kommunalt ejet travbane og prisfastsættelse heraf

95.3.4. Om en kommunes adgang til at udføre slamsuger- og spulerarbejde for private

92.3.1. Om produktion m.v. af legetøj i (amts)kommunalt regi.

92.3.4. Om et kommunalt brandvæsens reparationsvirksomhed m.v. for andre offentlige myndigheder og private

91.3.4. Om eksport af know-how

89.3.3. Ejendomsdispositioner

87.3.1. Salg af kommunal jord

87.3.2. Salg af kommunal know-how

86.3.2. Salg af kommunale ejendomme til kommunalt ansatte og medlemmer af kommunalbestyrelsen

83.3.3. Spørgsmålet om en kommunes adgang til at opføre et industrihus med henblik på - ved salg eller udlejning af dette på gunstige vilkår - at få industrivirksomheder til at etablere sig i kommunen

90.3.2. Om kommuners muligheder for gennem rabataftaler at sikre visse kommunalt ansatte billigere creditcards og biler

90.3.3. Salg af kommunal jord

82.3.3. Kommuners indtræden som andelshavere i olieselskab

14.3.2. Om en kommunes mulighed for at nedskrive gæld i forbindelse med salg af et kraftvarmeværk til forbrugerne

17.1.3. Svar på SOU alm. del spørgsmål 94 om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

15.8.6. Om aktindsigt i navne på læger ansat i Region Hovedstadens akuttelefon 1813

03.4.3. Om hvorvidt aftaler om samarbejde mellem kommunale fællesskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse efter den kommunale styrelseslovs § 60

15.8.2. Om det kommunale tilsyns kompetence for så vidt angår den kommunale parkeringskontrol

15.8.3. Om en kommunes kontrolbesøg i medfør af § 12 a i den sociale retssikkerhedslov

03.8.10. Om en kommunes etablering af parkeringsordning på hhv. offentlig og privat fællesvej

02.8.10. Om forståelsen af den kommunale styrelseslovs § 47, stk. 3

01.8.2. Om, at tilsynsmyndigheder i forbindelse med behandling af sager om afslag på aktindsigt skal foretage en fuldstændig prøvelse af sagens retlige og faktiske forhold, herunder indhente de sager og dokumenter, der er meddelt afslag på indsigt i

01.8.4. Om, hvorvidt en kommunes generelle retningslinier vedrørende anvisning af boliger til husvilde var i strid med servicelovens § 66, idet der som hovedregel ikke blev anvist boliger til enlige eller par uden børn

99.8.6. Om en amtskommunes afslag på at imødekomme en ansøgning om oprykning til overassistent

96.8.4. Om tilsynsmyndighedens tilvejebringelse af sagsoplysninger

94.8.2. En kommunes afvisning af at efterkomme afgørelser fra Den Sociale Ankestyrelse og det sociale ankenævn i sager om refusion af udgifter til social bistand efter § 11 i bistandsloven

92.8.6. Omfanget af det kommunale tilsyn

89.8.4. Tilsynsmyndighedens anvendelse af sanktioner efter styrelseslovens § 61, når en ankeinstans har truffet afgørelse om, at en part har ret til en kommunal ydelse

88.8.4. Spørgsmål om ansatte i kommunens skatteforvaltning kan drive privat revisionsvirksomhed

87.3.3. Primærkommunal støtte til privat gymnasium

86.8.2. Tilsynsmyndighedens kompetence

15.8.3. Om en kommunes kontrolbesøg i medfør af § 12 a i den sociale retssikkerhedslov

90.1.2. Om angivelse af begrundelse ved tilførelse af afvigende mening til beslutningsprotokollen og om borgmesterens kompetence til at gribe ind over for anstødelig sprogbrug

90.8.2. Omfanget af det almindelige tilsyn med kommunerne

90.8.8. Om en offentlig myndigheds pligt til at kræve dokumentation for partsrepræsentation i ansøgningssager

90.8.10. Om afgrænsning af det kommunale tilsyn over for sektormyndighedens tilsyn

90.8.11. Om borgmesterens udøvelse af vielsesmyndighed

93.8.7. Omfanget af det kommunale tilsyn - havneudvalg

92.8.1. Omfanget af det almindelige kommunale tilsyn

04.1.3. Om tilvejebringelse af dagsorden og mødemateriale forud for kommunalbestyrelsesmøder, om kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag og om en udvalgsformands kompetence

17.1.3. Svar på SOU alm. del spørgsmål 94 om kommunalbestyrelsens, udvalgenes, medlemmernes og borgmesterens ansvar og pligter ifht. forvaltningen

18.1.2. Om stemmeflertal i kommunalbestyrelse og udvalg